DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS (-A)

Vilnius
Paskelbta: 2018.01.12 Kandidatuoti iki: 2018.02.09

DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS (-A)

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras skelbia atranką

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS DOKUMENTŲ TVARKYTOJO pareigoms užimti

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

-  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja atliekant išradimų, prekių ženklų ir dizaino, įskaitant tarptautinių patentų, prekių ženklų ir dizaino, paraiškų dokumentų formalias ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai, juos apskaito;

- dalyvauja nustatyta tvarka tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų  pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja registruojant gautas pramoninės nuosavybės objektų paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės registravimu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- perkelia gautų išradimų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų duomenis į Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- vykdo Skyriaus duomenų įvesties operatoriaus ir dokumentų tvarkytojo funkcijas jiems nesant (atostogos, komandiruotė ir pan.).

 

 

Jei susidomėjote siūlomomis pareigomis ir atitinkate keliamus reikalavimus, savo gyvenimo aprašymą galite siųsti ir elektroniniu paštu daina.balciuniene@vpb.gov.lt iki 2018 m. vasario 9 d. 

Norėdami kandidatuoti, prašome užpildyti:

Prisijungti