VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS" DIREKTORIUS

Vilnius
Paskelbta: 2017.10.13 Kandidatuoti iki: 2017.11.28

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Vilniaus  lopšelio-darželio „Drevinukas“ direktoriaus pareigas.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DREVINUKAS" DIREKTORIUS

Reikalavimai :

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688  reikalavimus;

6. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte;

7. ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

9. mokėti rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

10. būti susipažinęs su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;

11. gerai išmanyti šiuolaikinės pedagogikos-psichologijos pagrindus, gebėti juos panaudoti savo veikloje.

12. Direktoriumi negali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2–7 punktuose išvardintus atvejus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją (Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainės nuoroda: http://www.nmva.smm.lt/ltl/).
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus pateikia iki 2017 m. lapkričio 28 d. įskaitytinai:

 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 • elektroniniu paštu e.vicemeras@vilnius.lt (prašome nesiųsti dokumentų  į darbuotojų el. pašto dėžutes);
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, LT-09601.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2017 m.  gruodžio 7 d.

Primename, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašymus kompetencijų įvertinimui priimama tik  10  darbo dienų nuo konkurso paskelbimo pradžios.