DIREKTORIUS
DIREKTORIUS
ALPHA CONSULTANTS

DARBO APRAŠYMAS:

 • Bendrovės veiklos organizavimas, efektyvumo, vidinių procesų bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimas;
 • bendrovės strategijos įgyvendinimas;
 • vykdomų projektų ir veiklos tęstinumo užtikrinimas;
 • visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimas;
 • darbuotojų darbo organizavimas ir kontrolė: komandos stiprinimas, motyvavimas, darbo efektyvumo rodiklių sekimas.

REIKALAVIMAI BENDROSIOMS KOMPETENCIJOMS:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • nepriekaištinga reputacija;
 • nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla interesų konfliktas;
  teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduoja kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 • kandidatu negali būti asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
 • nėra aplinkybių, numatytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

REIKALAVIMAI SPECIALIOSIOMS KOMPETENCIJOMS:

 • Ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų vadovaujančio darbo patirtis;
 • LR ir ES įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, atliekų tvarkymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, įmonių valdymą, darbo santykius, teisėkūrą, dokumentų valdymą, kitus norminius aktus, reglamentuojančius KRATC kompetencijai priskirtus klausimus išmanymas, gebėjimas jais naudotis bei taikyti praktiškai;
 • valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas;
 • KRATC bei steigėjų žinojimas: Klaipėdos regiono savivaldybių, kitų susijusių savivaldosinstitucijų, įstaigų struktūros, uždavinius bei funkcijas;
 • KRATC dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo bei saugojimo (apskaitos) taisyklių išmanymas;
 • gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti KRATC veiklą;
 • mokėjimas dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu;
 • gebėjimas rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu;
 • įgytas „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

PRIVALUMAI:

 • Vienos ar daugiau dažnai vartojamų Europos Sąjungos kalbų žinojimas;
 • pažymėjimo, nustatyto LR Atliekų tvarkymo įstatymo 11(2) straipsnyje, turėjimas;
 • patirtis kolegialių valdymo organų veikloje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai: kandidato gyvenimo aprašymas lietuvių kalba ir pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo https://jobfit.lt/wp-content/uploads/2019/12/Sutikimas-dėl-kandidatų-duomenų-GD.doc.

Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu jurate@jobfit.lt

Bendrovė gali Kandidatų paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ar išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Atrankos būdas: įvertinus kandidatų pateiktus dokumentus, atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Galutinį sprendimą dėl direktoriaus išrinkimo priims Bendrovės valdyba.